Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.

Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.

Metodika účetnictví a rozpočtu

Zkušený analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC® v oblasti účetnictví a rozpočtu.

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.

Rozpočtový proces I

Součástí akreditovaného vzdělávacího programu Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy.

Proč se kurzu zúčastnit

V kurzu se účastníci seznámí nebo si zopakují znění platné legislativy v oblasti procesu tvorby rozpočtu, kontroly rozpočtu. Navarzující kurz Rozpočtový proces II  se bude věnovat aplikaci legislativy do softwaru a jeho význam pro podporu celého rozpočtového procesu. Účast je vhodná zejména pro nové pracovníky z níže uvedeného seznamu nebo pracovníky, kteří si chtějí zopakovat teoretické znalosti o legislativě a získat přehled o podpoře všech procesů v aplikačním softwaru.

Kurz poskytne účastníkům komplexní informace z oblasti procesu tvorby rozpočtu.

 

Komu je kurz určen

 • starostům a místostarostům a ostatním radním a členům zastupitelstev měst a obcí, kteří potřebují získat obecné teoretické i praktické znalosti z oboru zpracování rozpočtů od návrhu, přes schválení až po realizaci
 • členům nebo předsedům finančních výborů, které se podílejí při sběru požadavků na rozpočet, vyhodnocování plnění a dalších činnostech souvisejících s rozpočtem a chtějí se seznámit s teoretickými i praktickými znalostmi z oboru zpracování rozpočtu v informačním systému
 • správcům rozpočtu, vedoucím odborů v roli příkazců operace, případně jejich podřízeným pracovníkům
 • ekonomům a účetním měst, obcí, kteří se podílejí na finanční kontrole a plnění rozpočtu obce nebo města

 

Obsah kurzu

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích a rozpočet
 • Pravidla stanovená zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC
 • Rozpočtová skladba podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
 • Vyhláška č. 449/2009 Sb. o předávání finančních údajů do CSÚIS
 • Metodické řešení základních požadavků stanovených zákonem
 • Finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. a vyhláška č. 416/2004 Sb.
 • Finanční řízení a nové přístupy k účetnictví jako významnému zdroji informací
 • Závěrečný účet obce
 • Hodnocení rizik a zjišťování ukazatele finančního zdraví a prosperity obce
 • Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě - informace

 

Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce

Proč se kurzu zúčastnit?

Schvalování účetní závěrky zastupitelstvem obce je aktem, který nepředstavuje jen přezkum hospodaření, který víceméně stvrzuje jen to, že účetní závěrka byla vypracována v souladu s platnou legislativou.

Kurz poskytne účastníkům informace potřebné k analýze účetních výkazů obce (i s přílohou) k tomu, aby byly zhodnoceny nejen ekonomické dopady minulých politických rozhodnutí, ale zejména nastíněna budoucnost obce z pohledu ekonomického.

 

Komu je kurz určen?

 • pro starosty a místostarosty, kteří předkládají účetní závěrku zastupitelům
 • radním měst a obcí, kteří schvalují účetní závěrku příspěvkových organizací
 • ekonomům a účetním měst, obcí a příspěvkových organizací, kteří se podílejí na předkládaném materiálu za účelem schválení účetní závěrky

 

Obsah kurzu

 • Účetní závěrka z právního pohledu
 • Účetní výkazy a příloha účetní závěrky
 • Finanční výkazy závěrečného účtu
 • Principy a podstata účetních výkazů, ukazatele finančního zdraví

 

Vnitřní řízení a kontrola ve veřejné správě

Proč se kurzu účastnit

Dnem 1. ledna 2016 vešel v platnost Zákon o vnitřním řízení a kontrole. Jde o nové znění zákona, který vychází z mezinárodně uznávaných standardů vnitřní kontroly ve veřejném sektoru INTOSAI, ke kterému Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie. Návrh novely zákona je neslučitelná se Zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Schválením tohoto zákona došlo v účetních jednotkách ke změně organizační struktury. Například funkce správce rozpočtu bude téměř nepotřebná, naopak posílí funkce interního auditu a nově vznikne funkce inspekce. Nový zákon přinesl tak závažné změny.

Určeno zástupcům účetních jednotek (starosta, ekonom, hlavní účetní, interní auditor) 

 

Osnova

 • Zopakování stávajícího zákona o finanční kontrole 320/2001
 • Návrh nového zákona o integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly
 • Promítnutí zákona do směrnice o oběhu účetních dokladů
   

Reference lektora

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě