PŘIHLAŠTE SE NA ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE

Akreditace MV ČR

Rozšířili jsme pro Vás nabídku akreditovaných seminářů. 

V roce 2021 Vám poskytneme slevu ve výši 10% na druhého a další přihlášené účastníky ze stejné organizace, a to v rámci daného školení.

Datum Kurz Místo Lektor Cena s DPH
Říjen
05.10.2023 Revize spisového řádu
BEA centrum Olomouc s.r.o.Ing. Stanislav Fiala2500,- 3025,-
10.10.2023 Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy
Akreditace MV ČR: AK/PV-224/2019 - AK/VE-136/2019
BEA centrum Olomouc s.r.o.Mgr. Ing. Ladislav Kavřík1950,- 2360,-
12.10.2023
Zrušeno
Projektová dokumentace a související činnosti
Akreditace MV ČR: AK/PV-13/2019 - AK/VE-12/2019
BEA centrum Olomouc s.r.o.Ing. Jiří Blažek1950,- 2360,-
12.10.2023 Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
Akreditace MV ČR: AK/PV-652/2018 - AK/VE-375/2018
SMHZ, spol. s r.o.Ing. Jana Kovačová1950,- 2360,-
19.10.2023 Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku
Regionální centrum Olomouc s.r.o.Ing. Mgr. Jiří Svoboda1950,- 2360,-
31.10.2023 GINIS Express SQL EMA - školení k modulu Evidence majetku
ASI s.r.o.Jiří Ferbínek1990,- 2408,-
31.10.2023 Ochrana osobních údajů v praxi veřejné správy
Akreditace MV ČR: AK/PV-656/2018 - AK/VE-379/2018
BEA centrum Olomouc s.r.o.Ing. Mgr. Oldřich Kužílek1950,- 2360,-
Listopad
02.11.2023 Elektronické skartační řízení
Akreditace MV ČR:
BEA centrum Olomouc s.r.o.Ing. Stanislav Fiala2500,- 3025,-
03.11.2023 Elektronická spisová služba GORDIC
Akreditace MV ČR: AK/PV-230/2023 - AK/VE-116/2023
ASI s.r.o.Stanislava Komárková, DiS.1990,- 2408,-
07.11.2023 GINIS Express SQL - Jak na daňové přiznání a kontrolní hlášení
Akreditace MV ČR: AK/PV-11/2020 - AK/VE-9/2020
ASI s.r.o.Jiří Ferbínek1990,- 2408,-
07.11.2023 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel
Akreditace MV ČR: AK/PV-623/2018 - AK/VE-359/2018
HOTEL ABÁCIE s.r.o.Ing. Jana Kovačová1950,- 2360,-
09.11.2023 Kontrolní řád v aplikační praxi
Akreditace MV ČR: AK/PV-645/2018 - AK/VE-372/2018
BEA centrum Olomouc s.r.o.Mgr. Karolína Plasgurová Holá2500,- 3025,-
14.11.2023 Zákon o obcích v platném znění
Akreditace MV ČR: AK/PV-626/2018 - AK/VE-362/2018
BEA centrum Olomouc s.r.o.Mgr. Veronika Vašicová Benešová1950,- 2360,-
21.11.2023 Tvorba obecně závazných vyhlášek
Akreditace MV ČR: AK/PV-624/2018 - AK/VE-360/2018
BEA centrum Olomouc s.r.o.Ing. Bc. Miroslav Veselý1950,- 2360,-
23.11.2023 Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
Akreditace MV ČR: AK/PV-18/2019 - AK/VE-17/2019
BEA centrum Olomouc s.r.o.Mgr. Ing. Ladislav Kavřík1950,- 2360,-
28.11.2023 CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny
Akreditace MV ČR: AK/PV-101/2019 - AK/VE-58/2019
BEA centrum Olomouc s.r.o.Bc. Karolína Kofroňová1950,- 2360,-
30.11.2023 Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů
Akreditace MV ČR: AK/PV-628/2018 - AK/VE-363/2018
BEA centrum Olomouc s.r.o.Ing. Mgr. Oldřich Kužílek1950,- 2360,-
Prosinec
07.12.2023 Metodika a legislativa spisové služby
BEA centrum Olomouc s.r.o.Ing. Stanislav Fiala2500,- 3025,-
08.12.2023 Elektronická spisová služba GORDIC
Akreditace MV ČR: AK/PV-230/2023 - AK/VE-116/2023
ASI s.r.o.Stanislava Komárková, DiS.1990,- 2408,-
14.12.2023 Rušení trvalého pobytu od A do Z
Akreditace MV ČR: AK/PV-34/2019 - AK/VE-24/2019
BEA centrum Olomouc s.r.o.Ing. Jana Kovačová1950,- 2360,-
15.12.2023 Místní a účelové komunikace
Akreditace MV ČR: AK/PV-658/2018 - AK/VE-381/2018
BEA centrum Olomouc s.r.o.Ing. Jiří Blažek1950,- 2360,-

ZPRÁVY ZE ŠKOLENÍ

Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku

"

 Dne 12.11.2019 se v parudickém Hotelu Zlatá Štika uskutečnilo školení na téma Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku. Lektorem tohoto školení je pan Ing. Mgr. Jiří Svoboda.

 

Osnova školení:

Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku

Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona
• Služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce
• Vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám
• Provozování smutečních obřadních síní na pohřebištích
Užívání hrobových míst
• Skončení nájmu
• Řády pohřebišť, smlouvy o nájmu
Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby
• Jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž
Evidence na pohřebištích
• Povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
• Součinnost s pohřebními službami

Hrobová zařízení

Hrobová zařízení (hroby, hrobky, urnová místa)
• Jejich zřizování, likvidace, znaky opuštěnosti
Ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, ukládání ostatků
• Půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
• Kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky
• Ukládání uren, vsypy, rozptyly
• Exhumace
Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
• Vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
• Podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení
Ostatní
• Spoluužívání hrobových míst
• Smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí
• Poznatky z kontrol
• Obřady a řečnické projevy
• Sociální pohřby
• Databáze pohřebišť
Diskuze, dotazy a odpovědi

 

"

Hotel Zlatá Štika
12.11.2019

Zákon o obcích v platném znění

"

Dne 15.10.2019 proběhlo školení na téma Zákon o obcích v platném změní v Olomouci v Bea centru. Školení účastníky prováděla velice zkušená lektorka Mgr. Veronika Benešová.

 

Probírala se témata:

 • Obec v pozici veřejnoprávní korporace a s tím související práva a povinnosti
 • Postavení a působnost orgánů obce (zejména zastupitelstvo, rada, starosta, tajemník a orgány zastupitelstva a rady)
 • Nakládání s majetkem se zaměřením na záměr a náležitosti rozhodnutí, judikatura
 • Práva občanů obce a dalších subjektů z hlediska zákona o obcích
 • Práva/povinnosti člena zastupitelstva
 • Dozor a kontrola výkonu samostatné působnosti
 • Novela zákona o obcích - zákon č. 106/2016 Sb.

 

Další školení naleznete na našich stránkách www.efektivniskoleni.cz .

"

BEA centrum Olomouc s.r.o.
15.10.2019

Zákon evidenci obyvatel v platném znění

"

Dne 24.09.2019 se uskutečnilo školení ve Valašském Meziříčí v Hotelu Abácie na téma Zákon o evidenci obyvatel v platném znění

Školení vedla velice oblíbená lektorka Ing. Jana Kovačová.

 

Probírala se témata: 

 • Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Připravované změny v informačním systému evidence obyvatel
 • Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
 • Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Zdroje informačního systému evidence obyvatel, zapisování údajů do IS EO, kontrola správnosti údajů a opravy nesprávných údajů v IS EO
 • Využívání údajů vedených v IS EO orgány vykonávajícími působnost na úseku EO
 • Poskytování údajů vedených v IS EO oprávněným osobám a poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké
 • Trvalý pobyt (prvotní zavedení v době narození, prvotní zavedení po nabytí státního občanství a po “ukončení pobytu v cizině“, změna (včetně vedení manuální evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu), ukončení, zrušení údaje o místu trvalého pobytu), doručovací adresa
 • Zprostředkování kontaktu
 • Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel (změna trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu)
 • Přestupky na úseku evidence obyvatel

 

Další termíny tohoto i dalších školení naleznete na našich stránkách www.efektivniskoleni.cz .

 

"

HOTEL ABÁCIE s.r.o.
26.09.2019

Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy

"

Školením na Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy Vás provádí Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, který se s danou problematikou setkává denně v různých situacích.

Probíraná témata:

 • Přehled legislativy na poli zadávání veřejných zakázek
 • Novinky na poli zadávaní veřejných zakázek
 • Přehled limitů, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, volba zadávacího řízení
 • Příprava zadávacích podmínek
 • Tvorba návrhů smluv
 • Kvalifikace, vymezení a její prokazovaní
 • Lhůty v zadávacím řízení
 • Proces zadávání veřejných zakázek
 • Hodnotící kritéria a způsoby hodnocení nabídek
 • Ukončení zadávacího řízení, opravné prostředky, námitky, řízení před ÚHOS, podněty
 • Profil zadavatele
 • Elektronizace veřejných zakázek

 

 

Další termíny tohoto i dalších školení naleznete na našich stránkách www.efektivniskoleni.cz.

 

"

BEA centrum Olomouc s.r.o.
04.06.2019

Elektronické pečetě (eIDAS - metodické školení)

"

Dne 21.05.2019 proběhlo v naší firmě v Mohelnici metodiké školení na Elektronické pečetě pod vedením Mgr. Víta Cvrčka, který je v této problematice velice zkušený.

Obsah školení:

 

 • Legislativní přehled aneb proč to vlastně děláme a co nám hrozí, když něco zanedbáme
 • Jak „správně“ podepsat a co je k tomu potřeba
 • Podpis nebo pečeť? (rozpor mezi eIDAS a zák. č. 297/2016 Sb.)
 • K možnosti využití kvalifikované pečetí při tvorbě dokumentů správních řízení
 • Rozdíl mezi pečetí a elektronickou značkou
 • Může být nepodepsaný dokument platný? Platí ještě zák. č. 300/2008 Sb. o el. úkonech?
 • Procesní pravidla správného pečetění (jaké certifikáty, časová razítka, technické možnosti zajištění…)
 • Postupy při ověřování otisků certifikátů
 • Co doporučují metodiky
 • Kvalifikované služby dle eIDAS

 

Další termíny tohoto školení naleznete na našich stránkách www.efektivniskoleni.cz.

"

ASI s.r.o.
23.05.2019

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě