Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Ing. Jana Kovačová

Ing. Jana Kovačová

Evidence obyvatel, správní řád

Díky dlouholeté zkušenosti, z pozice dnes již neexistujícího okresního úřadu, následně obce s rozšířenou působností a z Krajského úřadu Středočeského kraje, čerpá informace z příslušných judikátů a metodických stanovisek k této oblasti. Lektorka pružně reaguje na problémy, které řeší ohlašovny při své práci v této oblasti.

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH
08.10.2024 Rušení trvalého pobytu od A do Z
AK/PV-34/2019 - AK/VE-24/2019
Opava - Kateřinky2250,-2723,-
19.11.2024 Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
AK/PV-652/2018 - AK/VE-375/2018
Pardubice I - Bílé Předměstí2250,-2723,-
17.12.2024 Rušení trvalého pobytu od A do Z
AK/PV-34/2019 - AK/VE-24/2019
Hodolany2250,-2723,-

Přehled školení, kterými Vás provede: Ing. Jana Kovačová

Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatelAK/PV-16/2019 - AK/VE-15/2019

Cílem semináře je seznámit účastníky se skutkovými podstatami přestupků na úseku OP, CD a EO ve vztahu k jednotlivým korespondujícím pasážím předmětných zákonů, vyložit základní vymezení přestupku, jeho znaků, zejména forem zavinění, jak je stanoví zákon o přestupcích a upozornit na speciální úpravu v rámci projednávání přestupků danou předmětnými zákony. 

Výklad bude proveden podle nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, účinného od 1. 7. 2017. 

Dále budou účastníci v rámci přednášky seznámeni v nejzákladnější rovině s informacemi vztahujícími se k oznamování přestupku, úkony před zahájením řízení (podání vysvětlení, odložení věci), zahájení přestupkového řízení, zastavení tohoto řízení, rozhodnutí o přestupku. S ohledem na skutečnost, že podstatná část přestupků spáchaných na úseku OP, CD a EO je projednávána v blokovém, často pak i příkazním řízení, bude v rámci přednášky proveden výklad i těchto způsobů projednávání.

 

Osnova

 • Právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
 • Obecné vymezení přestupku, znaky přestupku – formální (obsahové a typové) a materiální, podrobněji o zavinění a úmyslu
 • Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení
 • Přestupky na úseku občanských průkazů – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
 • Přestupky na úseku cestovních dokladů – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
 • Přestupky na úseku evidence obyvatel – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
 • Procesní stránka přestupkového řízení – orgány příslušné k projednávání přestupků, oznámení o přestupku, podání vysvětlení, odložení věci, zahájení řízení, výslech účastníka, zastavení řízení, práva účastníků přestupkového řízení, speciální ustanovení pro projednávání p řestupků spáchaných mladistvými
 • Rozhodnutí o přestupku příkazem, příkazem na místě, správní tresty za přestupek
 • Projednávání přestupku v blokovém a příkazním řízení
 • Diskuze a zodpovězení dotazů

 

Rušení trvalého pobytu

Kurz je určen zejména pro zaměstnance obcí, kteří v rámci výkonu působnosti dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení.

Cílem výkladu je nejen seznámit účastníky kurzu s problematikou rušení údaje o místu trvalého pobytu po stránce věcné a procesní, ale také upozornit je na nejčastěji se vyskytující pochybení, ke kterým v rámci těchto působností dochází. Zkušenosti lektorka čerpá ze své dlouholeté praxe jak na ohlašovně, tak na krajském úřadě, který je metodickým a kontrolním orgánem obcí a současně jejich nadřízeným orgánem ve správním řízení.

 

Osnova

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Evidence obyvatel a správní řád
 • Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke kategorii trvalý pobyt, zejména k jeho změně a zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Příslušnost k rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Účastníci řízení, zastupování, ustanovení opatrovníka dle správního řádu
 • Administrace vedení správního řízení (spis), jednání oprávněných úředních osob)
 • Doručování, zvláštnosti doručování dle správního řádu
 • Průběh řízení s vymezením specifik pro řízení návrhové a řízení z moci úřední - úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, přerušení a zastavení řízení
 • Dokazování, vydání rozhodnutí
 • Odvolání, úkony ohlašovny po přijetí odvolání
 • Modelové situace, příklady z praxe
 • Diskuze a zodpovědění dotazů (v průběhu kurzu)

 

Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení

Cílem tohoto praktického školení je účastníky upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení a tyto následně na praktických příkladech procvičit.

V rámci tohoto kurzu je uplatněn specifický přístup k účastníkům – tito řeší ve dvou až tříčlenných skupinkách konkrétní praktické úkoly vztahující se k určitému procesnímu úkonu, čímž mají možnost lépe přisvojit projednávanou problematiku.

Účastníci kurzu obdrží vzory některých písemností, které se v rámci řízení vyhotovují.

 

Osnova

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Účastníci řízení a jejich zastupování, ustanovení opatrovníka dle správního řádu, doručování zastupovaným účastníkům
 • Úkony spojené s nezaplaceným správním poplatkem
 • Podání, vady podání, odstraňování vad podání
 • Protokol jako hlavní dokument o jednání s účastníkem řízení a dokazování
 • Lhůty, jejich počítání, určení lhůty k provedení procesního úkonu
 • Doručování a jeho úskalí, zvláštní způsoby doručení (dle § 19 odst. 3 a 8 správního řádu), fikce doručení, doručování veřejnou vyhláškou
 • Zahájení řízení, úkony spojené se zahájením řízení
 • Přerušení a zastavení řízení
 • Dokazování, ústní jednání a jejich dokumentace ve spise
 • Společné řízení
 • Usnesení, rozhodnutí, jejich náležitosti a opravy
 • Úkony ohlašovny po přijetí odvolání

 

Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2AK/PV-17/2019 - AK/VE-16/2019

Cílem je účastníky upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení a tyto následně na praktických příkladech procvičit. V rámci tohoto kurzu je uplatněn specifický přístup k účastníkům – tito řeší ve dvou až tříčlenných skupinkách konkrétní praktické úkoly vztahující se k určitému procesnímu úkonu, čímž mají možnost lépe přisvojit projednávanou problematiku.

 

Tento kurz navazuje na kurz Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení a v rámci něj budou podrobně rozebrány, případně procvičeny některé další části řízení k rušení údaje o místu trvalého pobytu, zaměřeno bude hlavně na dokazování a zadokumentování celého řízení.

 

Osnova

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Zadokumentování procesu řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu – vedení spisu, protokol jako hlavní dokument o jednání s účastníkem řízení, předvolání, písemná komunikace, telefonická komunikace s účastníky – její úskalí
 • Dokazování v rámci řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu vedeného z moci úřední – důkazní břemeno, důkazy a další důkazní prostředky
 • Dokazování splnění podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném na základě návrhu:
 1. důkazní břemeno
 2. důkazy a další důkazní prostředky, jejich posuzování
 3. proces dokazování
 4. ústní jednání
 5. provádění důkazu mimo ústní jednání
 6. posuzování splnění podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého
 7. pobytu
 8. výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí
 9. pokračování řízení a dokazování po zrušení rozhodnutí
 10. v odvolacím řízení
 • Usnesení jako forma rozhodnutí o procesních záležitostech
 • Rozhodnutí ve věci – obsahové a formální náležitosti, vydání rozhodnutí, opravy v rozhodnutí, nabytí právní moci rozhodnutí
 • Rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí v přezkumném řízení 

 

Rušení trvalého pobytu od A do ZAK/PV-34/2019 - AK/VE-24/2019

V rámci tohoto programu nepůjde o prostý výklad příslušných ustanovení zákona, které se vztahují k řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Při komunikaci s úředníky zejména zařazených do malých obecních úřadů, se ukazuje, že si v situaci, kdy vedou toto správní řízení s velice nízkou četností, neví rady, jak danou problematiku uchopit a nepomáhá jim v tom příliš ani fakt, že již absolvovali školení, na němž byla příslušná ustanovení zákona vyložena.
Cílem programu je tedy poskytnout úředníkům jakousi „kuchařku“, která by jim dávala návod, jak projít krok za krokem celým správním řízením, to vše zasazeno do právního rámce (vazba na konkrétní ustanovení zákona, která tu kterou pasáž správního řízení řeší). Pro úředníky, kteří vedou správní řízení k rušení údaje o místu trvalého pobytu třeba jednou ročně, ale také jednou za tři roky, pak bude snadnější na základě poskytnutých materiálů (podrobný písemný materiál, ucelený soubor vzorů písemností) se po době, která uplynula od posledního správního řízení, do problematiky dostat.
 

Obsah školení:

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • V členění zvlášť pro řízení z moci úřední dle § 12 odst. 1 písm. a) a b) a zvlášť pro řízení zahájené na návrh dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel průběh (postup) celého správního řízení od okamžiku, kdy se ohlašovna dozví o důvodu pro zahájení řízení z moci úřední a toto řízení zahájí či obdrží návrh na zahájení řízení – výklad k jednotlivým úsekům správního řízení až po jeho pravomocné ukončení (např. úkony po zahájení řízení, vybrání správního poplatku, sloučení jednotlivých řízení do společného řízení, ustanovení opatrovníka, přerušení řízení, úkony v rámci dokazování, ukončení řízení (vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízení), jejich souslednost a návaznost)
 • Úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí (vyznačení nabytí právní moci, postup po obdržení odvolání, nové projednání věci po zrušení rozhodnutí nadřízeným orgánem)
 • Diskuze a zodpovězení dotazů – v průběhu výkladu jednotlivých pasáží
   

 

Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatelAK/PV-623/2018 - AK/VE-359/2018

Cílem je předložit účastníkům ucelený výklad ke kategorii „trvalý pobyt“podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,v platném znění, zejména pak k procesu změny trvalého pobytu a ke správnímu řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu (jednak k ustanovením zákona o evidenci obyvatel vztahujícím se k této agendě, jednak k ustanovením správního řádu, podle kterých ohlašovny v rámci řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu postupují). Cílem je rovněž upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů, vykonávajícím agendu evidence obyvatel.

 

Osnova:

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Evidence obyvatel a správní řád
 • Výklad k problematice trvalého pobytu – definice, prvotní zavedení TP v době narození a ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení dítěte, prvotní zavedení po nabytí státního občanství ČR a po ukončení pobytu v cizině, ukončení TP na území ČR
 • Výklad ustanovení týkajících se změny trvalého pobytu
 • Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Proces rušení údaje o místu trvalého pobytu

             - příslušnost k rozhodování,
             - vybírání správního poplatku za podání návrhu
             - účastníci řízení, zastupování,
             - práva a povinnosti účastníků
             - vedení správního řízení (spis, jednání oprávněných úředních osob, doručování, ap.),
             - průběh řízení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, přerušení řízení, dokazování, vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízen ap.) s vymezením specifik pro                 řízení o žádosti a řízení z moci úřední,
             - úkony prvoinstančního orgánu po přijetí odvolání
             - rozhodnutí o odvolání

 • Diskuze a zodpovězení dotazů

 

Zákon o evidenci obyvatel v platném zněníAK/PV-652/2018 - AK/VE-375/2018

Seminář je určen pro zaměstnance územních samosprávných celků, kteří zabezpečují výkon působnosti na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, a to z pozice ohlašoven, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a matričních úřadů ve smyslu tohoto zákona.

 

Výklad bude zaměřen na aktuální znění zákona a dále budou účastníci informováni o dalších připravovaných legislativních změnách v této oblasti. Výklad bude také přizpůsoben složení účastníků kurzu tak, aby důraz byl kladen na to, z jaké pozice dle zákona o EO účastníci kurzu vystupují a jaké činnosti vykonávají.

Důraz je kladen na diskuzi a řešení problémů z praxe.

 

Osnova

 • Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Připravované změny v informačním systému evidence obyvatel
 • Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
 • Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Zdroje informačního systému evidence obyvatel, zapisování údajů do IS EO, kontrola správnosti údajů a opravy nesprávných údajů v IS EO
 • Využívání údajů vedených v IS EO orgány vykonávajícími působnost na úseku EO
 • Poskytování údajů vedených v IS EO oprávněným osobám a poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké
 • Trvalý pobyt (prvotní zavedení v době narození, prvotní zavedení po nabytí státního občanství a po “ukončení pobytu v cizině“, změna (včetně vedení manuální evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu), ukončení, zrušení údaje o místu trvalého pobytu), doručovací adresa
 • Zprostředkování kontaktu
 • Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel (změna trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu)
 • Přestupky na úseku evidence obyvatel

 

Reference lektora

Uzavřené školení Evidence obyvatel na MěÚ Luže 10.9.2019

"

 Školení od paní lektorky Ing. Jany Kovačové bylo velice přínosné a profesionální. Školení mělo velmi kladnou odezvu. Účastníci byli zapojeni do diskuse, kladli otázky a paní inženýrka jim vždy věděla odpovědět a vše vysvětlila a uvedla i příklady z praxe, které jsou nejvíce užitečné. Daná problematika byla vysvětlena srozumitelně a odborně. Mnohokrát tímto děkujeme!

Svazek obcí Košumberska

"

Rušení trvalého pobytu od A do Z - Pardubice 6.6.2019

"

Paní školitelka je opravdu odborník a připravené materiály budou velkým pomocníkem při práci.  V budoucnu  bych se ráda zúčatnila jiného jejího semináře, bude-li pořádám, zaměřeného na trvalý pobyt jako takový - tj. zákon 133/2000 Sb.. Budu sledovat vaše webové stránky.

Ještě jednou Vám děkuji za super zpětnou vazbu a přeji krásné letní dny a třeba někdy na viděnou.

 

Vladimíra Dlouhá, DiS.
Městský úřad Heřmanův Městec
Matrika, Evidence obyvatel
náměstí Míru č.p.4, 53803 Heřmanův Městec

"

Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2

"

Dobrý den, paní Urbanová,

kromě toho, že jsem vyplnila Vaši zpětnou vazbu přímo na školení, Vám děkuji za vzorové vedení všech Vašich školení a příkladný přístup ke všem účastníkům. Jste zatím nejlepší organizátor, se kterým jsem se setkala. Dík samozřejmě patří i paní Kovačové, která je perfektní a znalá všech problémů týkajících se evidence obyvatel.

Pěkný den

Šimčíková Ivana, referent evidence obyvatel
Městský úřad Uničov

 

"

Rušení trvalého pobytu - praktické příklady - Ing. Jana Kovačová

"

Dobrý den,
moc za tyto příklady děkuji. Přednáška v Šumperku byla opravdu přínosná a paní lektorka, Ing. Jana Kovačová, byla skvělá.

Ing. Věra Zatloukalová, referentka, účetní
Obecní úřad Hynčina 

"

Zákon o evidenci obyvatel - Ing. Jana Kovačová

"

Dobrý den, 

děkuji Vám za pozvání. Paní lektorka Ing. Jana Kovačová byla výborná, školení bylo opravdu efektivní, byla jsem maximálně spokojena.

Michaela Jurinová, referentka evidence obyvatel, ohlašovny, Czech Point
MěÚ Vrbno pod Pradědem

"

Zákon o evidenci obyvatel - Ing. Jana Kovačová

"

Školení Zákona o evidenci obyvatel, které se konalo v červnu 2014 v Jeseníku se nám velice líbilo, paní lektorka Ing. Jana Kovačová byla výborná. Přály bychom si školení od lektorů i z našeho krajského úřadu, jelikož je to náš nadřízený orgán a opětovně v hotelu Slovan, kde bylo příjemné prostředí. 

Daniela Mudrová a Ivana Hlavatá, referentky správního odboru
Město Jeseník

"

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě