Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Bc. Karolína Kofroňová

Bc. Karolína Kofroňová

Matrika, státní občanství, evidence obyvatel

Lektorka, která se v oblasti matriky, státního občanství a evidence obyvatel pohybuje již více než 20 let.

Semináře zaměřuje na pochopení a skloubení právního základu s jeho praktickou aplikací v běžném profesním životě a v souvislostech, které Vás možná nikdy nenapadly.

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Bc. Karolína Kofroňová

Aktuální otázky v matriční agenděAK/PV-653/2018 - AK/VE-376/2018

Seminář je zaměřen na aktuální otázky praktické aplikace právních předpisů souvisejících s agendou matriky, zejména zákona o matrikách, nového občanského zákoníku a správního řádu. Zvláštní pozornost je věnována informačním systémům veřejné správy.

Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří zajišťují výkon matriční agendy. Je vhodné pro matrikáře, zástupce matrikářů i pro osoby, které se připravují jako uchazeči k matriční zkoušce.

 

Osnova

 • Základní právní předpisy na úseku matrik a způsob jejich aplikace
 • Působnost na úseku matrik, kompetence a povinnosti matričních úřadů a matrikářů
 • Matriční knihy – náležitosti, způsob vedení, doba uložení
 • Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
 • Zápisy matričních událostí – příslušnost, podklady, doklady, lhůty, dodatečné záznamy a změny
 • Oznamovací povinnost
 • Sbírka listin – náležitosti, způsob vedení, předání nadřízenému orgánu, doba uložení
 • Vydávání výpisů, nahlížení, poplatky
 • Diskuse


CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovnyAK/PV-101/2019 - AK/VE-58/2019

Seminář je zaměřen na problematiku základních registrů a Czech POINTu v agendě evidence obyvatel podle platné legislativy.

Osnova

1. Aktuální stav legislativy na úseku evidence obyvatel, základních registrů a Czech Pointu

 • Přehled právních předpisů souvisejících s agendou evidence obyvatel, základních registrů a Czech Pointu včetně připravovaných novel

 

2. Základní registry

 • Referenční údaj, orgán veřejné moci, správci, editoři, využívání a poskytování údajů, informační systém základních registrů
 • Vazby na jiné informační systémy veřejné správy
 • Přehled jednotlivých registrů a jejich vazby na evidenci obyvatel

 

3. Koncepce evidence obyvatel

 • Informační systém evidence obyvatel
 • Správce, editoři
 • Využívání a poskytování údajů
 • Odstraňování nesouladů

 

4. Plnění úkolů v agendě evidence obyvatel

 • Trvalý pobyt – přihlášení ze zákona
 • Změny trvalého pobytu
 • Povinnosti občana a ohlašovny
 • Ukončení trvalého pobytu
 • Rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

5. Czech Point

 • Způsob práce v prostředí Czech Point, jednotlivé formuláře, nejčastější chyby a jejich opravy.

 
6. Zkušenosti a příklady z praxe a diskuse

Slavnostní obřady z pohledu legislativyAK/PV-654/2018 - AK/VE-377/2018

Je určeno pro úředníky územních samosprávných celků zejména vykonávající správní činnosti na úseku matrik a státního občanství a dále osoby, které se obřadů účastní ze zmocnění zákona (např. starostové a místostarostové a členové zastupitelstva, kteří chodí ke svatbám nebo se účastní jiných slavnostních obřadů pořádaných obcí).

 

Osnova

 • Svatební obřady – vznik manželství, forma a místo uzavření manželství, doklady a jejich promíjení, využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, uzavření manželství zmocněncem, osoba oddávajícího, průběh obřadu, rétorika, navazující úkony
 • Státoobčanské sliby – osoba žadatele, osoba přijímající slib, forma slibu, navazující úkony
 • Vítání občánků a významná životní jubilea – shromažďování údajů o nově narozených dětech a oslavencích
 • Registrované partnerství – vznik partnerství, forma a místo vstupu do partnerství, doklady a jejich promíjení, rozdíly oproti manželství
 • Diskuze

 

Správní řízení v matriční praxiAK/PV-655/2018 - AK/VE-378/2018

Seminář je zaměřen na problematiku vedení správního řízení podle aktuálně platných právních předpisů souvisejících s agendou matrik.

 

Osnova

1. Právní předpisy v matriční agendě a jejich vzájemné vztahy

 • Předpisy práva hmotného – zákon o matrikách, občanský zákoník, zákon o ověřování
 • Předpisy práva procesního – správní řád
 • Obecné zásady rozhodování ve správním řízení

 

2.  Užití správního řádu a ostatních předpisů v praxi

 • Změna jména a příjemní
 • Promíjení dokladů k uzavření manželství
 • Zamítnutí provedení zápisu, dodatečného záznamu, vydání matričního dokladu
 • Postup podle části IV správního řádu – vydávání sdělení, zamítnutí vidimace a legalizace

 

Reference lektora

Aktuálně Czech POINT a základní registry - Bc. Karolína Kofroňová

"

Školení se mi moc líbilo a hlavně přineslo spoustu dalších informací.

Pavla Janků, referentka
Obec Jakubovice

"

Správní řízení na úseku matrik v praxi obcí - Bc. Karolína Kofroňová

"

Zúčastnila jsem se školení „Správní řízení na úseku matrik v praxi obcí" a odborný výklad paní Bc. Karolíny Kofroňové mohu označit za jasný a srozumitelný a na vysoké profesionální úrovni.  

Bylo znát její dlouholetou praxi v oboru. Během školení jsme dostali dost prostoru na dotazy, které se týkaly matriky a evidence obyvatel.  
Děkuji paní Kofroňové, správní řízení pro mě získalo „lidštější podobu“. 

Bohuslava Dulovcová, matrika
Město Staré Město

"

Správní řízení v matriční praxi - Bc. Karolína Kofroňová

"

Dne 13.11.2014 jsme s kolegyní absolvovaly školení Správní řízení v matriční praxi v Šumperku. Obsah školení,  výklad i chování Bc. Karolíny Kofroňové bylo pro nás příjemé a přínosné. Stylem svého výkladu nás opravdu zaujala.

Dana Papageorgiu
Město Javorník 

"

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě