Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Mgr. František Korbel, Ph.D.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Zákon o informacích (106/1999 Sb.)

Advokát, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, vedoucího Úřadu vlády a ministra financí. 

Přední odborník na právo na informace, kterému se věnuje dlouhodobě a systematicky jak po stránce teoretické, tak i praktické a také v rámci projektů „Svobodný přístup k informacím“ a „Překonávání bariér v přístupu veřejnosti k informacím“, jichž byl řešitelem. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie.

Je autorem a spoluautorem řady publikací k tomuto tématu a spoluautorem návrhu zákona o registru smluv.

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Mgr. František Korbel, Ph.D.

Právo na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb.

Seminář se věnuje problematice práva na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na semináři je kladen důraz nejen na klasický výklad právní úpravy, ale i na příklady z praxe, nejčastější spory, ochranu informací, proces vyřizování žádostí o informace a judikaturu správních soudů a Ústavního soudu.

Pozornost je věnována i vzájemnému vztahu zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů, zejména zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonů o krajích, obcích a hl. m. Praze, správního řádu, stavebního zákona, zákona o přestupcích, zákona o veřejných zakázkách aj. Seminář reaguje na nejnovější judikaturu a novelizační záměry Ministerstva vnitra.  

 

 

Osnova

 •  Úvod do práva na informace

               -  stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny

 • Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných a oprávněných subjektů, judikatura
 • Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům

             -  správní řád a další procesní řády
             -  zákon o ochraně osobních údajů
             -  zákon o katastru nemovitostí
             -  zákon o evidenci obyvatel
             -  zákon o právu na informace o životním prostředí
             -  zákon o přestupcích
             -  stavební zákon
             -  zákon o veřejných zakázkách aj.

 • Zvláštní případy poskytování informací

             -  nahlížení do spisu
             -  pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
             -  zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
             -  veřejnost a neveřejnost jednání
             -  informační součinnost s jinými orgány

 • Právo na informace hmotné

             -  právo na informace a právo na ochranu informací
             -  ochrana utajovaných informací
             -  ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů
             -  ochrana obchodního tajemství, hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti
             -  ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
             -  zvláštní případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném zájmu
             -  interní a nové informace
             -  informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
             -  informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
             -  další omezení práva na informace
             -  vztah k povinnosti mlčenlivosti

 • Právo na informace procesní

             -  způsob poskytování informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
             -  rozhodování o odepření informací v prvním stupni
             -  opravné prostředky a rozhodování ve druhém stupni
             -  ochrana proti nečinnosti
             -  soudní ochrana
             -  vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu
             -  zpoplatnění informací

 • Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení

 

Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Zákon se dotýká obrovského množství povinných subjektů a jimi uzavíraných smluv. Zveřejňovat se budou povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč, jejichž stranou budou stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další právnické osoby, „v níž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby“.

S novou právní úpravou je třeba se důkladně seznámit, porozumět jí, poznat a správně aplikovat výjimky z uveřejnění a eliminovat zásadní rizika, která vyplývají z jejího neplnění.
 

Osnova

 • Úvod do smluvního práva

- princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva

 

 • Vznik zákona o registru smluv, jeho smysl a účel

- úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
- vzor Centrálného registra zmlúv na Slovensku
- původní návrh, sněmovní tisk 740
- schválený návrh, sněmovní tisk 42
- pozměňovací návrhy
- nedostatky a očekávané aplikační problémy zákona v praxi

 

 • Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů

- stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
- územní samosprávné celky
- veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
- další subjekty

 

 • Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací

- právo na informace a na ochranu informací, princip proporcionality
- ochrana utajovaných informací
- ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
- ochrana obchodního a hospodářského tajemství
- mlčenlivost, know-how podnikatelů a smluvní ochrana informací
- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
- prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
- interní a nové informace
- informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
- výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů

 

 • Uveřejňování smluv

- registr smluv
- způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
- následky ne/uveřejnění
- společná a přechodná ustanovení
- vztah k jiným zákonům

 

 • Dotazy a diskuse

 

Zákon č. 106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě

Školení je vhodné pro všechny zaměstnance či představitele subjektů povinných poskytovat informace. Těmito subjekty jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

 

Školení je zaměřeno na poskytování informací zejména v rámci veřejné správy, ale zčásti i mimo ni. Úvodem je posluchačům vysvětlena ústavní rovina problematiky plynoucí zejména z čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Následně, ve stěžejní pasáži školení, jsou jeden po druhém probírány jednotlivé instituty zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a okrajově také zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Závěr patří příkladům z praxe, případně dotazům a diskuzi.

 

Osnova

1. Obecný úvod, ústavní vymezení a prameny práva

2. Jednotlivé instituty zákona č. 106/1999 Sb.

 • Povinné subjekty
 • Zvláštní způsoby poskytování informací
 • Žadatel
 • Definice informace
 • Poskytování informací
 • Zveřejňování informací
 • Omezení práva na informace
 • Řízení v informačních věcech (rozhodnutí, náklady, opravné prostředky, „infostížnost“…)
 • Soudní přezkum

3. Případové studie, dotazy

 

Reference lektora

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě