Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Registr smluv, Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR), Zákon o informacích č.106/1999 Sb., Radniční periodika

 

Poradce s mnohaletou praxí se zaměřením na otevřenost veřejné správy, ochranu soukromí a přístup k informacím, realizátor projektu Otevřete.cz. Působil na pozici vrchní ministerský rada odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra (právo na informace), je členem Rady vlády pro lidská práva.

 

Spoluautor zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Autor dvou rozsáhlých průzkumů radničních periodik, taktéž autorem právní úpravy, která z těchto poznatků vzešla a byla v r. 2013 začleněna do tiskového zákona (zák. č. 305/2013 Sb.). Je též dlouholetým členem a předsedou redakční rady radničního periodika.

Implementuje GDPR pro cca 1400 menších obcí ČR, též pro MČ Praha 6. Ochranu osobních údajů přednáší na desítkách školení.

 

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH
15.12.2022 Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů
AK/PV-628/2018 - AK/VE-363/2018
Olomouc1950,-2360,-

Přehled školení, kterými Vás provede: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Ochrana osobních údajů v praxi veřejné správyAK/PV-656/2018 - AK/VE-379/2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR) klade na správce požadavek samostatně vyhodnotit, zda nakládání s osobními údaji je s ním v souladu, umět to kdykoliv doložit a navíc zavést opatření na jejich ochranu přeměřená rizikům. Organizace, jejich vedoucí a pověřenci, musejí mít vlastní schopnost vyhodnocování, musí umět reagovat na žádosti subjektů údajů, na bezpečnostní incidenty, na požadavky dozorového úřadu.

Lektor klade důraz jednak na demystifikaci falešných výkladů a planého strašení osobními údaji, jednak provází výklad celé právní úpravy příklady z praxe a typickými chybami a nedostatky, které při nakládání s osobními údaji v organizacích bývají nejčastější.

Obecné nařízení (GDPR) se vztahuje na všechny správce a zpracovatele osobních údajů, tedy všechny orgány veřejné správy, zřizované organizace, ovládané obchodní společnosti, školy, výzkumné instituce a další.

 

OSNOVA:

 • Právní úprava ochrany osobních údajů, předpisy EU co je Obecné nařízení - GDPR,Zákon o zpracování osobních údajů, odchylky a upřesnění ON. Vady implementace v ČR.
 • Hlavní principy a cíl: kroky správce pro zajištění souladu nejen na papíře.
 • Časté chyby – rozsah zpracování, vztahy se zpracovateli a servisem, evidence účelů
 • Časté chyby – právní tituly, zejména v personální oblasti (zákonnost zpracování), souhlas, smlouva, oprávněný zájem a další právní tituly, zvláštní kategorie OÚ (citlivé údaje)
 • Časté chyby – práva subjektů údajů (informace pro SÚ ve formulářích a na webu, žádosti o změny, výmaz, omezení zpracování, export dat, námitka)
 • Časté chyby – omezení účelem, minimalizace, přesnost. Kamerové systémy, biometrické vstupní a docházkové systémy,
 • Časté chyby – bezpečnost, incidenty
 • Časté chyby – vynechání pověřence při rozhodnutí, posouzení vlivu (DPIA),
 • Další chyby při typických situacích (poskytování informací, sledování na pracovišti, použití rodných čísel, bezúhonnost, občanské a další průkazy, kopie dokumentů)
 • nakládání s údaji v epidemii (o očkování, testování atd.)
 • poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a ochrana osobních údajů (poskytování informací o činnosti orgánů územní samosprávy, zápisy a záznamy zastupitelstev, zveřejňování rozhodnutí orgánů veřejné správy, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy),
 • pracovněprávní předpisy (sledování zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, sledování e-mailové komunikace zaměstnanců),
 • osobní údaje a elektronická komunikace – kamerové systémy, e-mailová komunikace, nevyžádaná obchodní sdělení,
 • zpracování údajů podle zvláštních právních předpisů.
Právo na informace a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímAK/PV-625/2018 - AK/VE-361/2018

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickým uplatněním zákona o svobodném přístupu informací. Vedle podrobného průvodce vyřízením žádosti navrhuje, jak zjednodušit proces poskytování informací ve veřejné správě a dalších subjektech, jak předcházet obsahovým i procesním nástrahám, jak řešit zneužití práva, jak poskytovat audity a analýzy, autorská díla informace o platu nebo jak žádat úhradu nákladů. Vše s aktuální judikaturou.
Poskytne též doporučení k nadstandardním formám zveřejňování a vyjasní jejich právní aspekty (např. zveřejňování zápisů a audiovizuálních záznamů jednání zastupitelstva a rady obce či kraje, realizaci přímého přenosu jednání, zveřejňování smluv, transparentní zveřejňování veřejných zakázek).
Objasní se také vztah Infozákona k zákonu o ochraně osobních údajů, správnímu řádu, přestupkovému zákonu a dalším.

 

Osnova

 • ústavní základy práva na informace a otevřenosti veřejné správy
 • systematika otevřenosti veřejné správy (přístup k informacím, otevřenost rozhodování,
 • účast veřejnosti, šíření informací, soukromý a veřejný sektor)
 • praktické postupy při vyřízení žádosti o informace, předcházení sporům - ochrana před zneužitím zákona , opravné prostředky (stížnost, odvolání, příkaz, přezkum)
 • pojmy, důležité prvky, definice (informace, mlčenlivost, neveřejnost, úhrada nákladů)
 • vztahy k jiným zákonům
 • zvláštní formy přístupu k informacím
 • ochrana informací- některé specifické situace (osobní údaje a soukromí, informace o platu a odměně, obchodní tajemství, autorské právo, informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol, další omezení práva na informace)
 • formát informací a dokumentů, otevřená data
 • dotazy účastníků
 • řešení modelových případů
   

 

Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajůAK/PV-37/2019 - AK/VE-27/2019

 

Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí (tajemníci, starostové a radní, členové zastupitelstev, tiskoví mluvčí, redaktoři a členové redakčních rad) orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize). Seminář předloží podrobný popis právního prostředí, v němž se radniční periodika vydávají, výsledky rozsáhlého průzkumu a srovnání radničních periodik v ČR, dále předloží účastníkům rozsáhlou sadu konkrétních doporučení a forem, jak uplatnit pravidla dobrého periodika a předvede i nejvýraznější příklady dobré a špatné praxe.

Školení je určeno pro úředníky a funkcionáře územních samosprávných celků, dále novináře pracující pro sdělovací prostředky územních samosprávných celků.

 

Osnova

1) Základní souvislosti radničních periodik

     i) Základní právní zakotvení

     ii) Hlavní funkce radničních periodik

     iii) Tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby

     iv) Právní povinnosti při vydávání periodika

2) Pojmy a principy

       i) Objektivita

      ii) Vyváženost

     iii) Apolitičnost

     iv) Definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další).

3) Praktické formy řešení

       i) Pojetí periodika redaktorské a editorské

      ii) Zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel)

     iii) Další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.)

     iv) Postupy při úpravě příspěvků

      v) Příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik

4) Organizační otázky při vydávání radničního periodika

       i) Role zastupitelstva, rady

      ii) Redakční výbor / redakční rada / redakce

     iii) Formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika 

 

Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisůAK/PV-628/2018 - AK/VE-363/2018

 Seminář se věnuje aktuální a nové povinnosti zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který vyšel 14. 12. 2015 ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 7. 2016.

S novou právní úpravou je třeba se důkladně seznámit, porozumět jí, poznat a správně aplikovat výjimky z uveřejnění a eliminovat zásadní rizika, která vyplývají z jejího neplnění (např. interpretace limitu 50 tis. Kč u opakovaného plnění nebo rámcové smlouvy). Kombinace dopadu uvedených předpisů není jednoduchá a vyžaduje dobrou znalost, alespoň typických situací, které se na semináři budou probírat.

 

Osnova

1.   Cíl zákona
2.   Jeho fungování v kostce
3.   Kdo zveřejňuje – osobní působnost (fakultativně podle typu semináře)
4.   Co se zveřejňuje – věcná působnost

     4.1.  Smlouva dle OZ a dle ZRS - omezení volnosti
     4.2.  Písemná forma smlouvy v elektronické komunikaci
     4.3.  Smlouva a objednávka
     4.4.  Změny smluv a dodatky, rámcové smlouvy

5.   Vyňaté smlouvy
6.   Výjimky ze zveřejnění informací o/ve smlouvách 

      6.1.  Obchodní tajemství
      6.2.  Další ochrany
      6.3.  Metadata

7.  Jak se smlouvy uveřejňují
8.  Sankce a rizika (následky neplatnosti)
9.  Vztah ke zveřejnění smluv podle dalších předpisů
10.Tipy a doporučení
11. Shrnutí a diskuse

Reference lektora

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě